صفحاتی که اخبار در آنها نصب نشده:
نام صفحه نصب اخبار
صفحه اصلی سایت /default.aspx
خطا در یافتن مطلب یا صفحه /home/error.aspx
درباره ما /about/index.aspx
اطلاعات شخصی شما در سایت /my/default.aspx
موفقیت در عضویت پویا /fwk/user/subs.aspx
نمایش نتیجه ساخت رمز جدید /fwk/user/npassr.aspx
قوانین سایت /global/sitelaw.aspx
صفحه ابتدایی بخش راهنما /help/index.aspx
تبازیو چیست /section8/page1.aspx
شروع مصرف تبازیو /section9/page1.aspx
پشتیبانی بیماران /section10/page1.aspx
کادردرمانی /section11/page1.aspx
تیم پشتیبانی تبازیو /section10/section1/page1.aspx
Tebazio-Drug Interactions /section11/section3/page1.aspx
Tebazio Safety Monitoring /section11/section4/page1.aspx
indication /section11/section1/section1/page1.aspx
Action and clinical pharmacology /section11/section1/section2/page1.aspx
Clinical Trials Of Efficacy /section11/section1/section3/page1.aspx
Adverse Reactions Significant /section11/section2/section1/page1.aspx
Warnings and precautions /section11/section2/section2/page1.aspx
Special Populations /section11/section2/section3/page1.aspx
تبازیو چیست؟ /section8/section1/page1.aspx
چگونه عمل می کند؟ /section8/section2/page1.aspx
عوارض جانبی /section8/section3/page1.aspx
تبازیو و بارداری /section8/section4/page1.aspx
ارسال شد /section8/section3/section2/page1.aspx


صفحاتی که اخبار در آنها نصب شده:
نام صفحه حذف اخبار
صفحه اصلی اخبار /new/section.aspx